• Dołącz do nas

  Jak wypełnić deklarację?

  Aby przystąpić do klubu i wypełnić deklarację potrzeba:

  •  dwa zdjęcia (format 30×40 mm);
  •  podać dane osobowe:
  •   imię i nazwisko;
  •  data i miejsce urodzenia;
  •   PESEL;
  •   numer tel. do kontaktu;
  •   adres zamieszkania(ulica, numer domu, mieszkania, kod pocztowy, miejscowość);
  •   uiścić wpisowe;
  •   opłacić składki roczne;
  •   należy także zapoznać się ze Statutem PTTK oraz z „Kartą praw i obowiązków członka PTTK”, a także Regulaminem naszego Klubu.

  Kto może być członkiem PTTK?

  Szczegółowo określa to art. 12 Statutu PTTK.
  Członkiem zwyczajnym PTTK może być:

  • 1. obywatel polski lub cudzoziemiec, mający pełną zdolność do czynności prawnych i nie pozbawiony praw publicznych;
  • 2. niepełnoletni w wieku od 16 do 18 lat, mający ograniczoną zdolność do czynności prawnych;
  • 3. małoletni w wieku poniżej 16 lat za zgodą jego przedstawicieli ustawowych.

  Młodzież szkolna może być zrzeszana w szkolnych kołach krajoznawczo-turystycznych PTTK co nie ogranicza jej prawa do zrzeszania się w innych kołach i klubach PTTK – jednostkach organizacyjnych oddziałów PTTK.
  Członkostwo zwyczajne w PTTK powstaje przez złożenie pisemnej deklaracji i przyjęcie w poczet członków przez zarząd koła, klubu lub oddziału PTTK.

  Do czego ma prawo członek PTTK
  Prawa członków PTTK reguluje art. 13 Statutu PTTK.
  Członek zwyczajny PTTK ma prawo:

  • wybierać i być wybieranym do władz PTTK;
  • zgłaszać wnioski dotyczące działalności PTTK;
  • brać udział w działalności oraz korzystać z pomocy, obiektów i urządzeń PTTK na zasadach określonych przez Zarząd Główny;
  •   nosić odznakę organizacyjną PTTK.

  Dodatkowo członkom PTTK przysługują rabaty PTTK zgodnie z Uchwałą Zarządu Głównego nr 109/XV/2003 w sprawie rabatu handlowego PTTK. Listę obiektów, które udzielają rabatów na podstawie legitymacji PTTK znajdziesz tutaj.
  Ponadto wszyscy członkowie PTTK są ubezpieczeni od następstw nieszczęśliwych wypadków (ubezpieczenie NNW). Szczegółowe informacje znajdziesz tutaj.

  Jakie obowiązki ma członek PTTK

  Obowiązki członków reguluje art. 14 Statutu PTTK.
  Członek zwyczajny PTTK jest obowiązany:
  1. przestrzegać postanowień Statutu, regulaminów i uchwał władz PTTK;
  2. uczestniczyć w działalności PTTK;
  3. reprezentować godnie imię turysty polskiego;
  4. regularnie opłacać składkę członkowską.
  Szczegółowo prawa i obowiązki członka PTTK na podstawie art. 15 Statutu PTTK określa Karta praw i obowiązków członka PTTK” stanowiąca załącznik do Uchwały Zarządu Głównego PTTK nr 164/XIV/2001 z dnia 23 czerwca 2001 roku.

  Kto ustala wysokość składki i ile ona wynosi?

  Wysokość podstawowej rocznej składki PTTK uchwala Zarząd Główny PTTK na podstawie art. 30 pkt 2 ust. 2 Statutu PTTK.
  Obecnie składki roczne wynoszą: na 2018r

  • 65 zł – składka normalna.
  • 30 zł – składka ulgowa (młodzież do 26r. życia)
  • 40 zł – składka ulgowa (dorośli min. emeryci, renciści)
  • 20 zł – składka ulgowa od września (wyłącznie młodzież do 26r. życia) (przy pierwszym zapisaniu)

  Wysokość składki i wpisowego w roku 2013 regulują odpowiednie uchwały Zarządu Głównego i zarządzenia Sekretarza Generalnego ZG PTTK.

  Uprawnieni do opłacania członkowskiej składki ulgowej są:

  •  opiekunowie szkolnych kół PTTK,
  •   osoby małoletnie do ukończenia 16 roku życia,
  •   młodzież szkolna i młodzież akademicka studiująca – do ukończenia 26 roku życia,
  •   żołnierze niezawodowi,
  •   emeryci, renciści i inwalidzi,
  •   bezrobotni.

  Zwolnieni z obowiązku opłacania składki członkowskiej są członkowie Honorowi PTTK oraz młodzież z domów dziecka, zakładów opiekuńczych, szkół specjalnych.

  Wpisowe do PTTK jest opłatą jednorazową wnoszoną przy składaniu deklaracji członka PTTK. W kwocie tej kryje się również opłata za legitymację PTTK
  Obecnie wpisowe wynosi:

  •  20 zł dla osoby opłacającej składkę normalną,
  •  10 zł dla osoby opłacającej składkę ulgową (emeryci, renciści)
  •  8 zł  dla osoby opłacającej składkę ulgową (dzieci i młodzież)
  •  6 zł  wyrobienie duplikatu legitymacji

  Opłacenie rocznych podstawowych składek członkowskich udokumentowane jest wklejeniem na odwrocie legitymacji członka PTTK znaczka wydanego przez ZG PTTK.